โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านตูลพาเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนบ้านตูลพาเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     เนื่องจากผู้ผู้ดำเนินการสร้างแหล่งท่องเที่ยว เดิมประกอบอาชีพอาจารย์ โรงเรียนบ้านบางคู ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ย่านชุมชนต่างๆ จึงเกิดแนวความคิดว่าสถานที่ๆไปท่องเที่ยวนั้น ลักษณะพื้นที่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ เพียงแต่ชุมชนสามารถสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของชุมชน นั้นๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านตูล มีลักษณะของดินเป็นดินทราย ไม่สามารถทำการเกษตรอย่างอื่นได้ จึงได้ปรึกษาหน่วยงานราชการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้นำปาล์มน้ำมันมาปลูกและได้ผลผลิตดี  และพื้นที่มีบ่อน้ำขนาด 4 ไร่ จำนวน 2 บ่อ หากถมที่บ่อเพื่อทำการปลูกปาล์มเพิ่มจะต้องใช้เงินประมาณ 3 ล้านบาท/บ่อ จึงเกิดแนวคิดการเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการสร้างแพ/ ที่พัก ในบ่อเพื่อเป็นที่ท่องเที่ยว (ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างที่พักได้เพียง 2 หลัง )    
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

   1.เยี่ยมชมแปลงแตงโมในแหล่งชุมชนบ้านตูล    
    2.ชมผลิตภัณฑ์กระจูด หมู่ที่ 3 บ้านกุมแป    
    3.กินข้าวล่องเรือชมธรรมชาติกับกำนันวางบ้านกุมแป    
    4.ชมระบบนิเวศรอบป่าพรุควนเคร็งพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 ตำบลบ้านตูล

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนบ้านตูลพาเที่ยว สถานที่ตั้ง  191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 061 247 5025

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218