โครงการ Fisherman’s Village Resort เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเลบ้านท่าเสา จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเลบ้านท่าเสา จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

          พื้นที่เขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา เมื่อก่อนจะมาเป็นฟาร์มทะเลเคยเป็นริมตลิ่งที่มีแต่เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น ลอบพับ อวนรุน ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มฟาร์มทะเลและกรมประมงได้มากั้นอาณาเขตให้มีพื้นที่สำหรับการห้ามใช้เครื่องมือประมงทุกชนิดภายในเขตฟาร์มทะเล และได้ให้กลุ่มจัดทำซั้งบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์น้ำในวัยอ่อน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและธรรมชาติ และได้ส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวัยอ่อน และสร้างป่าชายเลน ป่าโกงกางแนวริมตลิ่ง ทำการฟื้นฟูมา 9 ปี ผลที่ได้รับคือความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำที่ขาดหายไปกลับเข้ามาอยู่อาศัยภายในซั้งบ้านปลา และมียามเช้าและเย็น มีนกกระยางเกาะต้นโกงกางซึ่งบ่งบอกถึงสัตว์น้ำชุกชุม ทางกลุ่มได้มีการให้ชาวบ้านและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำและปลูกป่าโกงกาง รวมไปถึงให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เมื่อความสมบูรณ์กลับคืนมา ปลาชุกชุม ทางกลุ่มร่วมกับชุมชนได้เปิดให้มีการตกปลานอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งมีกระท่อมของชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงปลากะพงให้เช่าตกปลาพร้อมผักได้ และเปิดให้นั่งเรือชมวิถีชาวประมงของชาวบ้านทั้งยามเช้า และยามเย็น รวมถึงการต่อเรือหางยาวในชุมชน ทุกคนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงส่วนอาหารให้จัดเป็นปิ่นโต ซึ่งให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมโดยการให้ชาวบ้านจัดปิ่นโตมาให้นักท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - มีป่าชายเลนที่มีนกกระยางฝูงใหญ่มาเกาะตามกิ่งต้นโกงกางอย่างสวยงามทั้งยามเช้า และยามเย็น ในเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลมีนกกระยางเยอะมาก นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความสมบูรณ์ทางทะเลเป็นอย่างมาก ถือเป็นจุดเซลฟี่

    - ดูวิถีชาวประมงทั้งด้านการเลี้ยงปลาในกระชัง และการออกหาปลา ทั้งเช้า และเย็น

    - ดูการเพาะสาหร่ายผมนาง พร้อมให้ลงมือทำด้วยตนเอง

    - การปลูกป่าชายเลน เพื่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์การสร้างป่าริมตลิ่ง

    - การลงจัดทำซั้ง เพื่อสร้างบ้านปลา

    - การตกปลานอกเขตอนุรักษ์ และมีที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยว

    - เป็นจุดเซลฟี่สำหรับซั้งรูปหัวใจ

    - ศึกษางานด้านการเพาะสัตว์น้ำของทะเลสาบ

    - เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     สูดอากาศยามเช้า ล่องเรือดูวิถีชาวประมงในทะเลสาบพร้อมเซลฟี่นกกระยางในเขตอนุรักษ์ แวะนั่งเซลฟี่ดูเรือหางยาวของชาวประมงที่ทำการประมงในทะเล ณ ศาลาพิทักษ์ทะเล อยู่กลางทะเล เดินเล่นบนเกาะกลางทะเลของป่าโกงกาง ขึ้นเรือมาชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกลุ่มฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา ดูวิถีชาวบ้านในการทำเรือหางยาวและการขายสัตว์น้ำที่หามาได้แบบสดๆ รับประทานอาหารเที่ยงที่เรือนแพของศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา หากใครจะไปกิจกรรมตกปลาหรือกิจกรรมปลูกป่าชายเลนก็เริ่มช่วงบ่ายได้เลย

    - นั่งเรือชมภายในเขตอนุรักษ์คนละ 50 บาท มีพื้นที่ภายในเขตจำนวน 283 ไร่

    - นั่งเรือชมภายในเขตอนุรักษ์พร้อมดูวิถีชาวประมงค่าบริการคนละ 100 บาท

    - นั่งเรือชมภายในเขตอนุรักษ์พร้อมดูวิถีชาวประมงและดูวิถีชุมชนการประกอบเรือค่าบริการคนละ 150 บาท

    - นั่งเรือชมภายในเขตอนุรักษ์พร้อมดูวิถีชาวประมงและดูวิถีชุมชนการประกอบเรือพร้อมรับประทานอาหารปิ่นโตคนละ 250

    - ตกปลานอกเขตอนุรักษ์ ไม่มีอาหารคนละ 100 บาท มีที่พักให้

    - ตกปลานอกเขตอนุรักษ์ มีข้าวต้ม คนละ 150 บาท มีที่พักให้

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเลหมู่ 2 บ้านท่าเสา  สถานที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 2 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  โทร. 092-1309339

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218