โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     บ่อหินฟาร์มสเตย์ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง และการเรียนรู้วิถีชีวิตของการประมงชายฝั่ง ถือกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของคุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ชักชวนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้เวลาว่างและสร้าง อาชีพเสริม โดยเริ่มต้นจากพัฒนาที่พักเพื่อรองรับผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริการอาหารทะเล สดๆ ที่เอาขึ้นมาจากกระชังเลี้ยงหรือจากชาวประมงชายฝั่ง ตลอดจนการบริการนำเที่ยวเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน บริเวณป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง

      ปี 2552 บ่อหินฟาร์มสเตย์ ได้รับการตรวจประเมิน มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ชุมชนที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           บรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด และประธานบ่อหินฟาร์มสเตย์เล่าว่า บ่อหินฟาร์มสเตย์เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ วิถีประมงชายฝั่ง และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแม้ว่าชื่อ จะเป็นฟาร์มสเตย์แต่โดยรูปแบบก็คือโฮมสเตย์  

       “กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจุด มีอาชีพหลักคือทำการประมงเพาะเลี้ยงปลาเก๋า ปลากะพงขาว บ่อหินพารา เป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม โดยเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่อาศัยฐานทรัพยากรในชุมชนคือ ป่าชายเลน " ทะเล และปะการังน้ำตื้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ ตกปลาและรับประทานอาหารทะเลสดๆ การธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ที่จะให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้ทำกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเลมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ซึ่งเราจะทำการเพาะพันธุ์และนำไปปลูกเพิ่มเติมในแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมเช่นที่อ่าวบุญคง นอกจากนี้ บ่อหินฟาร์มสเตย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง นิเวศน์ป่าชายเลน การทำประมง พื้นบ้าน การปลูกป่าโกงกาง “

            บ่อหินฟาร์มสเตย์ มีการจัดการในรูปแบบ คณะกรรมการ โดยเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังหลังปี 2548 เป็นต้นมา โดยที่สมาชิกในกลุ่มและชาวบ้าน ในตำบลบ่อหิน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมาก เพราะผู้ที่มาพัก จะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในตำบล และซื้อสินค้าที่ผลิตในตำบล ทำให้ชาวบ้านมีงาน มีรายได้
การดำเนินงานก็ก้าวหน้าและมีชื่อเสียง มาตามลำดับ

          ปี 2552 บ่อหินฟาร์มสเตย์ ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ที่มาของชื่อบ่อหินฟาร์มสเตย์ มาจากชื่อชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน ส่วนสาเหตุที่เรียกว่า “บ่อหิน” มีการเล่าว่า เพราะมีลักษณะเป็นบ่อหินที่มีมาแต่โบราณ ในอดีตอยู่ในพื้นที่ทะเลท่วมถึง แต่น้ำที่ออกมายังคงเป็นน้ำจืด ซึ่งชาวประมงที่จะ ออกทะเลจะแวะมาตักน้ำไปใช้ในเรือ ปัจจุบันบ่อน้ำยังคงปรากฏและสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม สำหรับ “ฟาร์มสเตย์” เป็น เอกลักษณ์ของกลุ่มที่ประกอบอาชีพฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลัก

         สถานที่นี้ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเน้นการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการเล่าเรื่องราววิถีการเลี้ยงปลากระชังและนำผลผลิตมาแปรรูปให้ทานแบบสดๆ หรือการไปเยี่ยมชมวิถีประมงชายฝั่ง การวางเครื่องมือประมง แพสัตว์น้ำและแลกซื้อผลผลิตสดๆ มาปรุงอาหารที่บ้านพัก หรือต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ๆ ประเภทนั่งเรือหางยาวไปก็ถึง มีตั้งแต่นั่งเรือล่องชมระบบนิเวศป่าชายเลน เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมบ่อน้ำพุร้อนกลางป่าชายเลนหรือจะเลือกไปพายเรือคายักบริเวณอ่าวบุญคง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบางครั้งอาจมีโอกาสได้ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

         โดยเฉพาะกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ถือเป็นกิจกรรมเด่น เพราะเป็นกิจกรรมทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ ระบบนิเวศหญ้าทะเลความสำคัญของแหล่งหญ้าทะเลร่วมปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพยูน สัตว์ทะเลหายากและให้เป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้อาศัยหลบภัยเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถดำเนินการเพาะชำต้นกล้าหญ้าทะเลได้

          ทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของบ่อหินฟาร์มสเตย์ มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ชุมชนพบบ่อน้ำร้อนที่อยู่ในบริเวณลำคลองป่าชายเลน อุณหภูมิน้ำร้อนประมาณ 45 องศา เป็นบ่อน้ำร้อนเค็มแห่งเดียวในจังหวัดตรัง สามารถเข้าไปสัมผัสได้ โดยเฉพาะช่วงน้ำทะเลลงต่ำสุดจะสามารถมองเห็นน้ำร้อนพุ่งออกจากบ่อชัดเจน

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ 

     1. นั่งเรือชมธรรมชาติของประมงป่าชายเลนในคลองสิเกา

     2. แช่เท้าสปาโคลน ที่บ่อน้ำพุร้อนน้ำเค็ม ริมหาดโคลน

     3. ดำน้ำดูปะการัง

     4. ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และการ แปรรูปอาหารทะเล กลุ่มปลาเค็มกางมุ่ง

     5. นอนโฮมสเตย์ ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง

     6. ปลูกหญ้าทะเล และปลูกป่าชายเลน

     7. เรียนรู้การจักสานเส้นใยจากต้นเตยปาหนัน

วันที่ 1 (day 1)

ช่วงบ่าย

    - พบกัน ณ ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์

    - ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนในคลองสิเกา

    - แช่เท้า สปาโคลนที่บ่อน้ําพุร้อนน้ําเค็บริมหาดโคลน

    - แวะเวิ่งอ่าวบุญคง และขึ้นหาดเกาะหลอหลอ

    - ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน

ช่วงเย็น

    - รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารทะเลสดจากกระชัง

วันที่ 2 (day 2)

ช่วงเช้า

    - ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวสิเกา

    - ชมวิถีชุมชม การแปรรูปอาหารทะเล ที่กลุ่มปลาเค็มกางมุ่ง

    - เรียนรู้การจักสานด้วยเส้นใยจากต้นเตยปาหนัน

    - เรียนรู้การทำผ้าบาติก กี่กลุ่มบาติก

ช่วงสาย

    - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน    

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหยงสตาร์  สถานที่ตั้ง 145/1 หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.บ่อหิน จ.ตรัง 92150

      เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  081-8927440

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218