เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี..คลิก

วันที่ 14-17 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้านผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมการทำประมงอวนล้อมจับ ผลปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงประจำปี 2565 แยกรายชนิดเครื่องมือ ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงประจำปี 2565 แยกรายชนิดเครื่องมือ  จำนวนผู้อ่าน 68  เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุ... จำนวนผู้อ่าน 59 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำของกรมประมง  เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้... จำนวนผู้อ่าน 51 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และกระบวนการควบคุมการนำเข้า  เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุ... จำนวนผู้อ่าน 31 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงสัญชาติเกาหลี Working-level meeting เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมประชุมระดับผู้ปฏิบั... จำนวนผู้อ่าน 30 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัด... จำนวนผู้อ่าน 30 กรมประมงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของ เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2566  กรมประมงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิ... จำนวนผู้อ่าน 27 การเพิ่มข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในระบบ TFCC (สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน) การเพิ่มข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในระบบ TFCC (สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน)  จำนวนผู้อ่าน 21 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือตร... จำนวนผู้อ่าน 19 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมการทำประมงอวนล้อมจับ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเ... จำนวนผู้อ่าน 19


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

    รายละเอียด อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง  เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   email  fishlanding60@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 02-5611562  FAX -
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6