บุคลากรกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
นายปิยะโชค สินอนันต์

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายนำพล ปั้นจาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชิดชนก แสงนิติเดช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวคชาภรณ์ พรสี่ภาค

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิรวัฒน์ เพชรเรือนทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณพัชร ผลโชค

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวฐาปณีรัตน์ นามคำ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภณิตา เอี่ยมแฟง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณภัทรชา กวินกุลกานต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาริชาต พลายจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวฐิติภรณ์ เจียรนัยยืนยง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพงศ์ภัค เดชยก

นักวิชาการประมง
((จ้างเหมาบริการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง  เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900