ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ระเบียบ / หลัเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน 

การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ (ตำแหน่งชำน...


1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

                  smiley ตัวอย่างเอกสาร

             

             *** เอกสารประกอบ ***

2.1 ปกประเมินบุคคลประเภทวิชาการ (ชก.ชพ.)

2.2 แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 ถึง 4 (ชก ชพ)  * ตัวอย่างการจัดทำเอกสารแต่ละหมายเลข ให้ขึ้นหน้าใหม่ * 

2.3 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาเกื้อกูล (แบบฟอร์ม ก) * ตัวอย่างการจัดทำเอกสารแต่ละหมายเลข ให้ขึ้นหน้าใหม่ * 

2.4 แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 5  

2.5 แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูล และการให้คะแนนประเมินผลงาน.  

2.6 รูปแบบผลงานที่ส่่งประเมิน เล่มเต็ม

2.7 คำอธิบายรูปแบบการเสนอผลงาน เล่มเต็ม

2.8 ข้อแนะนำในการจัดทำผลงาน    NEW 

2.9 รูปแบบข้อเสนอแนวคิด เล่มเต็ม

2.10 คำอธิบายข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน เล่มเต็ม

  ** เอกสารสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ **

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               - เอกสารดาวน์โหลด

                  - ตัวอย่างหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                                                                                                                     

                  - แบบฟอร์มหนังสือรับรองกรรมการ

                  - แบบฟอร์ม

      ==>  ตัวอย่างหน้าปก เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  <==

      ====>  แบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 1  <====

      ====>  แบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 2  <====

      ====>  แบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 3  <====

      ====>  แบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 4  <====

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  1,098   เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  1,000  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   601  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  514  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   452  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   341  มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ   202  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   102  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   75  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ