การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564 

ตำแหน่งประภทวิชาการ (ระดับเชียวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)...


    ชื่อ -สกุล                  ตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก                                      

ตำแหน่ง

เลขที่                            

         ประกาศกรมประมง                          

โครงร่างผลงานและแนวความคิด                                                                               

กำหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่(หากตรงกับวันหยุดราชการให้เสนอผลงานภายในวันทำการถัดไป)

 นางสาวรัตนาวลี

พลูสวัสดิ์             

 

ผู้เชี่ยวชาญนิเวสด้านนิเวศวิทยา 

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

      10

 ลงวันที่ 5  พ.ค. 63                                                                                      

                 
นางพิศมัย สมสืบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

       9

 ลงวันที่ 1 ก.พ. 63 

             7 สิงหาคม 2563

  นางกนกพรรณ

ศรีมโนภาษ                                                                                

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง

(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารเชี่ยวชาญ)                                                     

   1355

  ลงวันที่ 1 ก.พ. 63                                                           

             7 สิงหาคม 2563

 

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหนังสือหน่วยงานภายนอก  

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยกรมประมง

 ***เอกสารประกอบ***

3.1 ปกประเมินบุคคลประเภทวิชาการ (ชช)

3.2 แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 ถึง 4 (ชช)

3.3 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาเกื้อกูล (แบบฟอร์ม ก)

** เอกสารสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญ  ** 

smiley เอกสารน้ายท้ายประกาศ 

smiley แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 4

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 5

ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลและผลงาน 

            1. ปกแบบรายงานประกอบคำขอ (ตัวอย่าง)

            2. ปกผลงานวิชาการ ทว. ชช. (ตัวอย่าง)

            3. ปกหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ตัวอย่าง)

            4. เอกสารหมายเลข 1 (แบบฟอร์ม)

            5. เอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์ม)

            6.1  เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม)

            7.1 เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม) กรณี รษก. ต่างกอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  1,073   เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  995  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   595  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  504  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   440  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   329  มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ   200  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   102  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   73  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ