การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565 

ตำแหน่งประภทวิชาการ (ระดับเชียวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)...


 

       ชื่อ -สกุล                                    ตำแหน่งที่ผ่าน   การคัดเลือก                                      

  ตำแหน่ง

เลขที่                            

   ประกาศกรมประมง                          

    โครงร่างผลงานและแนวความคิด                                                                               

กำหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่(หากตรงกับวันหยุดราชการให้เสนอผลงานภายในวันทำการถัดไป)

 

นางสาว สาวิตรี

ศิลาเกษ     

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

       9

     ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65                                                          

           ดาวน์โหลดเอกสาร                    27 ธันวาคม 2565  
นายบุรฉัตร จันทกานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

      886

     ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65 

           ดาวน์โหลดเอกสาร                      27 ธันวาคม 2565    

                                        นางพิชญา  ชัยนาค                         

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)      

  1149

                                           ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65 

               ดาวน์โหลดเอกสาร                   27 ธันวาคม 2565       
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์  

(นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

   1179     ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65                ดาวน์โหลดเอกสาร                   27 ธันวาคม 2565         
นายคงภพ อำพลศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 (นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ)

  1749     ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65                  ดาวน์โหลดเอกสาร                 27 ธันวาคม 2565    
นางสาวณาตยา ศรีจันทึก

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง

(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)

 

  608    ลงวันที่ 28 มิ.ย. 65              ดาวน์โหลดเอกสาร               27 ธันวาคม 2565      

 

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหนังสือหน่วยงานภายนอก

                          smiley     คำอธิบายระเบียบ

 

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนออกโดยกรมประมง
 

 ***เอกสารประกอบ***

3.1 ปกประเมินบุคคลประเภทวิชาการ (ชช)

3.2 แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 ถึง 4 (ชช)

3.3 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาเกื้อกูล (แบบฟอร์ม ก)

** เอกสารสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญ  ** 

smiley เอกสารน้ายท้ายประกาศ 

smiley แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 4

         - เอกสารแนบท้ายประกาศ 5

ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลและผลงาน 

            1. ปกแบบรายงานประกอบคำขอ (ตัวอย่าง)

            2. ปกผลงานวิชาการ ทว. ชช. (ตัวอย่าง)

            3. ปกหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ตัวอย่าง)

            4. เอกสารหมายเลข 1 (แบบฟอร์ม)

            5. เอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์ม)

            6.1  เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม)

            7.1 เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม) กรณี รษก. ต่างกอง

ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลและผลงาน 

            1. ปกแบบรายงานประกอบคำขอ (ตัวอย่าง)

            2. ปกผลงานวิชาการ ทว. ชช. (ตัวอย่าง)

            3. ปกหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ตัวอย่าง)

            4. เอกสารหมายเลข 1 (แบบฟอร์ม)

            5. เอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์ม)

            6.1  เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม)

            7.1 เอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอร์ม) กรณี รษก. ต่างกอง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  4,649   การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  988  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  960  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   533  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  471  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   401  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   297  มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ   181  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   90  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ