การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและตำแหน่งว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและตำแหน่งว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การให้บริการ


1. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

    - หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.2/ว1035 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 

    - หนังสือประทับตราแทนการลงนามถึงสำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง ว 1058 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

  *** เอกสารประกอบ ***

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,981   ประกาศกรมประมง   1,498  ประกาศกรมประมง 2565   1,025  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  849  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  390  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  333  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   314  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   293  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   194  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ