ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์ 


กรมประมงได้ขอใช้ที่ดินบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมง แล้วเสร็จเปิดทำการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ใช้ชื่อหน่วยฯเป็นชื่อแรก ชื่อหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัด งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง แล้วต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนปฏิรูปราชการมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เปลี่ยนตามการปฏิรูปราชการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เปลี่ยนตามการปฏิรูปราชการเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กองตรวจการประมง กรมประมง จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งหน่วย ๑๔๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหงษ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ ๐ ๒ ๖ ๐ ตู้ ปณ.๒ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๖ ๖๖๙๕ ๕

E-mail: Lamnangrong_p๑@hotmail.com

เวปไซต์ https://www4.fisheries.go.th/Lamnangrong

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!