บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)
นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายสุวรรณ พวงอินทร์

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ ช4
    
นายประคอง กรวยสวัสดิ์

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ ช3
    
นายศักดิ์ชัย หนูน้อย

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ ช3
    
นายเจตนา จันทร์เต็ม

พนักงานพัสดุ ส4
    


นายไชยพจน์ ตอสูงเนิน

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
    
นายเสงี่ยม จบเจนไพร

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
    
นายนิคม ทองล้ำ

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
    


นายดิลก ธัญญะสุนทร

กะลาสี
    
นายสมศักดิ์ นามยันต์

กะลาสี
    
นางสาวณัฐญา ภูพานเพ็ชร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือ่นลำนางรอง (บุรีรัมย์) บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260    Lamnangrong_p1@hotmail.com   044 666955   044 666955