การเก็บรักษาน้ำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์


การเก็บรักษาน้ำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 การเก็บรักษาน้ำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

                               กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ ได้จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจไว้ไนสภาพมีชีวิตในรูปแบบน้ำเชื้อแช่แข็ง ทั้งพันธุ์ดั่งเดิมและพันธุ์ปรับปรุง ในสัตว์น้ำจะใช้วิธีแช่แข็ง (spermatozoa cryopreservation) และในพันธุ์ไม้น้ำจะใช้วิธีเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)

            การเก็บรักษาด้วยวิธีดังกล่าว จัดเป็นเทคนิคที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง การจัดการประมง และการอนุรักษ์ เชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำที่เก็บรักษาไว้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะการเก็บรักษาแบบแช่แข็งจะเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมภายในเชื้อพันธุ์หยุดการทำงาน ส่งผลให้เชื้อพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษา ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายๆปี การเก็บรักษาโดยวิธีนี้จึงเรียกว่าเป็น "ธนาคารเชื้อพันธุ์ " ถือว่าเป็นการเก็บรักษาพันธุกรรรมซึ่งมีอยู่ในเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำแต่ละชนิดไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงถือว่าเป็น "ธนาคารยีน" หรือ "gene bank" ได้เช่นเดียวกัน

            ณ ปัจจุบัน ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง ในสัตว์น้ำได้ทั้งสิ้น 32 ชนิด และเก็บรักษาพันธุ์ไม้น้ำได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่ม

         

              

   

      yesประโยชน์ของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง 

      yesวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง 

น้ำเชื้อสัตว์น้ำที่รักษาโดยวิธีแช่แข็ง ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์

ปลา blue tilapia
Oreochromis aureus
ปลากดแก้ว
Hemibagrus wyckioides
ปลากระมัง
Puntius proctozysron
ปลากระแห
Barbodes schwanfeldii
ปลากระโห้
Catlocarpio siamensis
ปลากาดำ
Morulius chrysophepekadion
ปลาดุกทะเล
Plotosus canius
ปลาดุกยักษ์ ดุกรัสเซีย
Clarias gariepinus
ปลาดุกอุย
Clarias macrocephalus
ปลาตะเพียนขาว
Barbodes gonionotus
ปลาตะเพียนทอง
Barbodes altus
ปลาตะโกก
Cyclocheilichthys enoplos
ปลาเทพา
Pangasius sanitwongsei
ปลาเทโพ
Pangasius larnaudii
ปลานวลจันทร์เทศ
Cirrhinus cirrhosus
ปลานวลจันทร์
Cirrhinus microlepis

 

ปลานิล
Oreochromis niloticus
ปลานิลแดง
Oreochromis niloticus Red
ปลาไน
Cyprinus carpio
ปลาบึก
Pangasianodon gigas
ปลาเผาะ
Pangasius bocourti
ปลาพลวงหิน
Tor soro
ปลายี่สก
Probarbus jullieni
ปลายี่สกเทศ
Lebeo rohita
ปลาสร้อยขาว
Henicorhynchus siamensis
ปลาสร้อยนกเขา
Osteochilus hasselti
ปลาสวาย
Pangasius hypopthalmus
ปลาสเตอร์เจียน
Acipenser baerii
ปลาเสือตอ
Datnioides pulcher
ปลาหมอเทศ
Oreochromis mossambicus
ปลาหมอ
Anabas testudineus
ปลาหมู
Botia modesta

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!