รายงานด้านการบัญชี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


รายงานด้านการบัญชี https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210301125723_1_file.pdfปีงบประมาณ 2560

- รายงานการด้านบัญชี ต.ค.59            
- รายงานการด้านบัญชี พ.ย.59
- รายงานการด้านบัญชี ธ.ค.59
- รายงานการด้านบัญชี ม.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี ก.พ.60
- รายงานการด้านบัญชี มี.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี เม.ย.60
- รายงานการด้านบัญชี พ.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี มิ.ย.60
- รายงานการด้านบัญชี ก.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.60

ปีงบประมาณ 2561

- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.60
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.61
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.61
รายงานด้านการบัญชี พ.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.61  
- รายงานด้านการบัญชี ก.ค.61  
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.61   

ปีงบประมาณ 2562
- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.61
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.62
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี เม.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี พ.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.62

ปีงบประมาณ 2563

- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.63
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.63
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี เม.ย.63
-รายงานด้านการบัญชี พ.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.63
-รายงานด้านการบัญชี ก.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี ส.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี ก.ย.63

ปีงบประมาณ 2564

-รายงานด้านการบัญชี ต.ค. 63
-รายงานด้านการบัญชี พ.ย. 63
-รายงานด้านการบัญชี ธ.ค. 63
-รายงานด้านการบัญชี ม.ค. 64
-รายงานด้านการบัญชี ก.พ. 64
-รายงานด้านการบัญชี มี.ค. 64
-รายงานด้านการบัญชี เม.ย.64
-รายงานด้านการบัญชี พ.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.64
-รายงานด้านการบัญชี ก.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี ส.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี ก.ย.64

ปีงบประมาณ 2565

-รายงานด้านการบัญชี ต.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี พ.ย.64
-รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี ม.ค.65
-รายงานด้านการบัญชี ก.พ.65
-รายงานด้านการบัญชีิ มี.ค.65
-รายงานด้านการบัญชี เม.ย.65
-รายงานด้านการบัญชี พ.ค.65
-รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.65
-รายงานด้านการบัญชี ก.ค.65
-รายงานด้านการบัญชี ส.ค.65
-รายงานด้านการบัญชี ก.ย.65

ปีงบประมาณ 2566

-รายงานด้านการบัญชี ต.ค.65

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สิงห์บุรี..กำหนดให้ดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี   141   ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65    124  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (...  121  ตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.   117  ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรี    113  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    111  กิจกรรมในโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...  106  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...  105  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    105  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565    103


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ