นายอาคม เล็กน้อย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
    


นางสาวเอมวลี แก้วพิลา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภิญญา วงษ์กุหลาบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางมณฑิรา สุขสมนึก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายธวัช ราชขวัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิชน พรหมโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปกรณ์กฤษฎิ์ นาคสุขวิเศษ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนารีรัตน์ บางโม้

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพิชัย รันนันท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายถวัลย์ คำนวณศักดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางเรณู สีสนธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายขวัญเมือง พรมสบุตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวัช ทับทิมเมือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชลอ กลิ่นผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสังวร ศรีรักษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมปอง สุขประเสริฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสมฤทัย สงวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ สุคันธภักดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุชาติ วรรณกูล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอารีรัตน์ ถุงเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมหมาย สุขประเสริฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณณะภา คุ้มเปรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพพร เจริญพร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวคัลทรีย์ญา เจริญอินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตรลดา รันนันท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางเรไร พรมสบุตร

คนงานประมง
    
นายพรเทพ แสงโพธิ์วงษ์

คนงานประมง
    
นายอมรเทพ ทับทิมเมือง

คนงานประมง
    
นายศักดิ์ชัย สังข์แดง

พนักงานการประมง ส 2
(ลูกจ้างประจำ)

หมายเหตุ: ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ