บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
นางสาวอุมาภรณ์ จรดล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
    


นางสาวเอมวลี แก้วพิลา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภิญญา วงษ์กุหลาบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางมณฑิรา สุขสมนึก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายธวัช ราชขวัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวุฒิชน พรหมโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปกรณ์กฤษฎิ์ นาคสุขวิเศษ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชาคริต กลิ่นดอกแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนารีรัตน์ บางโม้

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชลอ กลิ่นผล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิชัย รันนันท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายถวัลย์ คำนวณศักดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางเรณู สีสนธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอนก วรรณกูล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายขวัญเมือง พรมสบุตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสังวร ศรีรักษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมปอง สุขประเสริฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสาวสมฤทัย สงวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ สุคันธภักดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุชาติ วรรณกูล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวัช ทับทิมเมือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอารีรัตน์ วงค์ทิม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมหมาย สุขประเสริฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณณะภา คุ้มเปรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพรเทพ แสงโพธิ์วงษ์

คนงานประมง
    


นางเรไร พรมสบุตร

จ้างเหมาบริการ
    
นายลอง ผมงาม

จ้างเหมาบริการ
    


นายศักดิ์ชัย สังข์แดง

พนักงานการประมง ส 2
(ลูกจ้างประจำ)

หมายเหตุ: ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126