ประชุม VDO Conference เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสถานการณ์โรค COVID - 19

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุม VDO Conference เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสถานการณ์โรค COVID - 19 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการปรับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเรื่องการลดราคาอาหารสัตว์น้ำระยะสั้นเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID - 19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ