ประชุมพิจารณาและรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุมพิจารณาและรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน วันพฤหัสบดีที่ ๒) พฤษภาคม ๒๕๖๓  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายบรรจง จำนงค์ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนของคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน ( technical workshop on the decelopment on an asean general fisheries policy feasibility study) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (E-READI) และ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) เป็นต้น  ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ