การประชุม  VDO Conference 



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่และระยะฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และวิธีทำการประมง ครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ video conference เพื่อชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาพื้นที่และกิจกรรมการดำเนินงานการกำหนดพื้นที่และระยะฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และวิธีทำการประมง ใน 4 พื้นที่ รวมถึงประเด็นเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พระราชพิธีฉัตรมงคล   172   สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ   166  อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเ...  149  พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen    123  อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเ...  100  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   93  มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม..The Story of Native Ornamental Fish in Thailand 20...  72  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว   42  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   22  IT-NETWORK3   16


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง 50 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    itsupport@fisheries.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ