ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้ดำเนินงานโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 13 ครั้ง ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจาก 13 โรงเรียน 974 คน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 38 คน 2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 151 คน 3.โรงเรียนบ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 104 คน 4.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 120 คน 5.โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 43 คน 6.โรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 53 คน 7.โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน 8.โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 83 คน 9.โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 22 คน 10.โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 56 คน 11.โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ (สพฐ) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 10 คน 12.โรงเรียนหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 160 คน และ 13.โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาคม อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 84 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6