ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำรของเกษตรกรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 21-27 ก.ค. 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำรของเกษตรกรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 21-27 ก.ค. 65 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายปริณ อัตตะสาระ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นาย สันติ เรืองฉ่าง นักวิชาการประมง นายบุญสม สุทธิประภา นักวิชาการประมง นายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง นายศุภากร จงโยธา เจ้าพนักงานประมง นายจักรพงศ์ ทักษ์คีรี พนักงานผู้ช่วยประมง นายชรัม มีพร้อม พนักงานผู้ช่วยประมง นายธีระ โพธิ์ศรีเมือง พนักงานผู้ช่วยประมง นายบุญเลิศ บุญชิด พนักงานผู้ช่วยประมง และนายศักดิ์สยาม แสงสว่าง พนักงานผู้ช่วยประมง ออกสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำรของเกษตรกรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง อ.บ้านสร้าง  อ.ศรีมโหสถ อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 60 ราย ซึ่งเป็นการติดตามผลการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงผลผลิตและปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ตลอดจนช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   99   จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   85  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   64  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   39  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   37  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   29  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี (หน้าแรกเว็บไซต์)   26  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)   22  วิธีการค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   20  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ