คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน - งบประมาณแยกรายจังหวัด ปี 2564

ตัวชี้วัด แบ่งเป็น

           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง ไม่ต่ำกว่า 9,240 ราย (จังหวัดละ 120 ราย)

           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

     1.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.)

     2.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบคลินิก ๐๓)

     3.แบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก ๐๔)

     4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     5.แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

 


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754