คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |   ข่าววันที่: 2020-12-07 |  อ่าน: 437 ครั้ง
 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงาน - งบประมาณแยกรายจังหวัด ปี 2564

ตัวชี้วัด แบ่งเป็น

           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง ไม่ต่ำกว่า 9,240 ราย (จังหวัดละ 120 ราย)

           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

     1.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.)

     2.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (รายบุคคล) (แบบคลินิก ๐๓)

     3.แบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก ๐๔)

     4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

     5.แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

 


 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (788)  เอกสารอนุมัติฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562.. (643) ดาวน์โหลดเอกสาร งบประมาณลงรายกองและโครงการ-เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (โครงสร้างเดิม).. (512) ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ.. (451) คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 .. (437) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านท่าแร่ และโครงกา.. (420) วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้.. (410) ระบบรายงาน E-FARMER.. (385) กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ จัดการประชุมนโยบายการพัฒนาประมง สืบสาน รักษาและต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิ.. (360) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าติดตามการดำเ.. (357)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900