ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาและพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาและพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 47 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ภาคเหนือ].. (698)  รายละเอียดโครงการ.. (522) เอกสารอนุมัติฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562.. (441) แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (411) เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ภาคกลาง].. (400) เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ].. (374) เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ภาคใต้].. (281) เอกสารอนุมัติหลักการ แผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2562.. (277) ปีงบประมาณ 2561.. (204) เจ้าหน้าที่ กพฉ. เข้าพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (194) ปฏิทินแผนรายเดือนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2563.. (193) ปีงบประมาณ 2560.. (160) ผอ.กคพ.มอบหมายเจ้าหน้าที่ กพฉ.เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก.. (145) เจ้าหน้าที่ กพฉ.เข้าพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องม.. (142) ข่าวประชาสัมพันธ์ [กุมภาพันธ์ 2562].. (140) ข่าวประชาสัมพันธ์ [มีนาคม 2562].. (118) ข่าวประชาสัมพันธ์ [พฤษภาคม 2562].. (108) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 หน.กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี.. (99) เจ้าหน้าที่ กพฉ.เข้าพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ และโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (98) ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562.. (95)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

     กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900