ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง


ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ ผู้แทนจากสมาคมการประมงทะเลไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการต่างประเทศ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมการจัดหางาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ธนาคารออมสิน, สมาคมธนาคารไทย, คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลยั่งยืน, ความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mammal Protection Act : MMPA), ความคืบหน้าแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (Marine Fisheries Management Plan of Thailand) รวมถึงพิจารณาการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Trans - Pacific Partnership : CPTPP) และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!