บุคลากรกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
นาย วุฒิชัย วังคะฮาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นาย นฤพน ดรุมาศ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นาย วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นาย นเรศ โพธิรัตน์

นายช่างออกแบบเรือ
(อาวุโส)
    


นาย ไกรศร เครือจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาว ชวิศา เฮงย้ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย กฤษฎา ขจรฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาว ยลณกาญจน์ จันทร์ดิษฐวงษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาว ดวงพร ร่างโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นาย ชาคริต กีสพงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย วสันต์ บุญจันทร์

ช่างเครื่องยนต์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาว กมลรัตน์ ไม้เกตุ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 อาคารปลอดประสพ ชั้น6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900