บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

นาย กมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นาย นฤพน ดรุมาศ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นาย วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นาย นเรศ โพธิรัตน์

นายช่างออกแบบเรือ
(อาวุโส)
    
นายพงศกร ฉันทพานิช

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นาย ไกรศร เครือจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย กฤษฎา ขจรฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาว ยลณกาญจน์ จันทร์ดิษฐวงษ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนพงศ์ พิมทา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย ธนภูมิ วิชัยดิษฐ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาว ดวงพร ร่างโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นาย ชาคริต กีสพงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย วสันต์ บุญจันทร์

ช่างเครื่องยนต์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวหนึ่งฤทัย มิ่งขวัญตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 อาคารปลอดประสพ ชั้น6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    marine_technology@fisheries.go.th   02 5610880