ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองบุ้งเก้ง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 9 ตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองบุ้งเก้ง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 9 ตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ดร. มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวชญาภา จันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร นายอาคม จันทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงยโสธรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองบุ้งเก้ง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 9 ตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชน เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ของชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,139   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  212  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  189  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   185  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   177  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  154  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   153  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  147  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ