ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในพื้นที่โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โดยร่วมเตรียมงานพร้อมนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม และในพื้นที่โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร นายสง่า คำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และหลังงจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานในแหล่งน้ำในโครงการธนาคารฯ แหล่งน้ำหนองแซง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่งขาม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ ปี 2565 เพื่อให้ดำเนินการแหล่งน้ำฯ เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,345   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  213  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  192  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   178  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  155  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   153  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  148  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    142  วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ