การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ 
? คำสั่งกรมประมง ที่ 214/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 
? ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามในกุ้งก้ามกรามที่ผ่านมา 
? ผลการศึกษาปริมาณ SEM ที่ตกค้างในพ่อแม่พันธุ์ 
? โอกาสทางการตลาดของกุ้งก้ามกรามไทยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณา
?? การตรวจสอบสารตกค้างในกุ้งก้ามกรามนำเข้า ปี 2561-2565 
?? การตรวจสอบค่าTotal Phosphorus 
?? แนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
?? การเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FAO และประเทศผู้นำเข้ากุ้งก้ามกรามถึงแนวทางที่ยอมรับได้ในการตรวจสอบไนโตรฟูแรนส์ในกุ้งก้ามกราม 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกุ้งก้ามกรามของไทยให้มีศักยภาพรองรับกับความต้องการของตลาดทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง
#นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

#กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

#กรมประมง 
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ