รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพี กรมประมง : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Good Aquaculture Practic) 1. การเลือกสถานที่ มีทะเบียนฟาร์ม (ทบ 1) มีการจดแจ้ง จสค. และเอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน มีแผนที่/แผนผังการใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม 2. การจัดการเลี้ยงทั่วไป - อุปกรณ์และโรงเรือนใช้งานได้ดี - มีการวางแผนผังฟาร์มเลี้ยงตามหลักการเลี้ยงกุ้งทะเล - มีการเตรียมน้ำ ดิน ควบคุมการทิ้งน้ำเสียและเลนออกนอกระบบ - มีการปล่อยกุ้งที่มีคุณภาพดี (มีใบตรวจสุขภาพลูกกุ้งจากฟาร์มเพาะ) 3. อาหาร การให้อาหารและปัจจัยการผลิตกุ้งทะเล เลือกใช้อาหารและปัจจัยที่ขึ้นทะเบียน ไม่หมดอายุปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพี กรมประมง : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Good Aquaculture Practic) 1. การเลือกสถานที่ มีทะเบียนฟาร์ม (ทบ 1) มีการจดแจ้ง จสค. และเอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน มีแผนที่/แผนผังการใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม 2. การจัดการเลี้ยงทั่วไป - อุปกรณ์และโรงเรือนใช้งานได้ดี - มีการวางแผนผังฟาร์มเลี้ยงตามหลักการเลี้ยงกุ้งทะเล - มีการเตรียมน้ำ ดิน ควบคุมการทิ้งน้ำเสียและเลนออกนอกระบบ - มีการปล่อยกุ้งที่มีคุณภาพดี (มีใบตรวจสุขภาพลูกกุ้งจากฟาร์มเพาะ) 3. อาหาร การให้อาหารและปัจจัยการผลิตกุ้งทะเล เลือกใช้อาหารและปัจจัยที่ขึ้นทะเบียน ไม่หมดอายุปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  540   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  231  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  217  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  111  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  95  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  91  เมื่อวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัต...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ