ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังฯ 

บทความ


วันที่ 10 - 12  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตาม ปี 2559) อำเภอเมือง, อำเภอห้วยเม็กอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618