ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC)

 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ


ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC) HOT ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC)..คลิก

ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC)

ตามที่รัฐบาลได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) เป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจำเป็นและสำคัญจากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Center : MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Center : POC)

กรอบความคิดในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC)

1) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) จะต้องจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านการประมงและนโยบายต่างๆของกรมประมง โดยมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ทำการจัดส่งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)

2) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องแก่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)

๓) ระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) จะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัย ที่มีความพร้อมที่จะให้นายกรัฐมนตรีเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ของกระทรวงและกรมได้ เพื่อการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในปัจจุบัน กรมประมง กำลังดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและแปลงข้อมูล (Extract, Transform, Load) ตามความเหมาะสมของแต่ละแหล่งข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ในลักษณะ Web Service และรายงานเข้าศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ (MOC)  และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐ

ที่มารูปภาพ ชุมพล ครุฑเเก้ว, อภิสิทธิ์ วงผกายมาศ, เอกมนตรี เจียวพ่วง. (20 ธันวาคม 2002). ระบบบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าแผน http://slideplayer.in.th/slide/2096558/


เขียนโดย นางสาวสุพัตรา  โค้วสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ตรวจทาน  นางชลธิชา  สันติภาตะนันท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

    รายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  coin300787@hotmail.com  โทรศัพท์ 025795591  FAX 025795591  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6