บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
    


นางชลธิชา สันติภาตะนันท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ชำนาญการ)
    
นายภาสวรรษ ทัศนครองสินธุ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายนภัทร์ โสภณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวฐานมาศ ใจลาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นายอนุพงศ์ วีระกูล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวธัญรดี สังข์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนกฤต บับภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นายธีรพันธ์ พญาวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิชชาพร สินธพานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นายทรงสัณฑ์ สุรเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
(พนักงานราชการ)
    
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรารัตน์ อินทโมลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900