นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
    
นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ)
    
นายนภัทร์ โสภณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวฐานมาศ ใจลาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    


นายธนกฤต บับภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นายธีรพันธ์ พญาวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิชชาพร สินธพานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นายทรงสัณฑ์ สุรเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
(พนักงานราชการ)
    
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พนักงานราชการ)
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรารัตน์ อินทโมลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    coin300787@hotmail.com   025795591   025795591   แฟนเพจ