นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ)
    


นายนภัทร์ โสภณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาวฐามาศ ใจลาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นายธนกฤต บับภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิชชาพร สินธพานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นายนราธิป เผือกผ่องใส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    
นางสาววิภาวี ศรีสุนทร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฎิบัติการ)
    


นายทรงสัณฑ์ สุรเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นายเหรียญชัย วรรณวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นายประภวิษณุ์ มังหิรั

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    coin300787@hotmail.com   025795591   025795591   แฟนเพจ