อำนาจและหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

อำนาจและหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

อำนาจและหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

 เผยเเพร่: 2020-07-12  |   ข่าววันที่: 2020-07-12 |  อ่าน: 120 ครั้ง
 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ พยาธิวิทยาของสัตว์น้ำ เชื้อก่อโรค และปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค กลไกการเกิดโรค และระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค การป้องกันและ รักษาโรคสัตว์น้ำ การจัดการกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและกลไกการดื้อยา และระบาดวิทยาของโรคสัตว์น้ำ

(๓) ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำ รายงานการระบาดของโรค รวมถึงการติดต่อเจรจาประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(๔) ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล และพัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ มาตรฐานสุขอนามัยฟาร์มและสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ เพื่อการรับรองโรคและออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

(๕) ให้บริการทางวิชาการและเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาด วิทยาและสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศ

(๖) ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยา เคมีภัณฑ์ และสารเสริมชีวภาพที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำรวมทั้งเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

(๗) ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคสัตว์น้ำแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกำกับดูแลห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำของกรม

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

*อ้างอิงจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900