ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอเข้าร่วม “โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก” เพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7432-2558

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอเข้าร่วม “โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก” เพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7432-2558 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการขอเข้าร่วม “โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก” เพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7432-2558

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |   ข่าววันที่: 2020-03-27 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคตายด่วน (EMS) ในลูกกุ้งขาวแวนนาไมอายุประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจำนวนมาก แนวทางในการป้องกันโรคกุ้งควรเริ่มจากการผลิตที่ระดับต้นน้ำ (การผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพียส) ในระบบที่ปลอดโรค เพื่อไม่ให้มีการถ่ายทอดโรคจากพ่อแม่พันธุ์มาสู่ลูกกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งทำให้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมไม่มีคุณภาพ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรคมีการแพร่กระจายไปในแหล่งผลิต ดังนั้นเพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพดีและปลอดโรคที่ผลิตจากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นที่มาของมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.7432-2558) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้มาตรฐาน มกษ.7432-2558 เป็นมาตรฐานซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ดังนั้นโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม จึงต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มกษ.7432-2558 โดยมีขั้นตอนในการขอรับการรับรอง ดังนี้

            1.เกษตรกรต้องสมัครเข้าร่วม “โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก” กับกรมประมง โดยให้กรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก (active surveillance)  สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งในพื้นที่

            2.เกษตรกรขอ “ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร” จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

            3.เกษตรกรยื่น “ขอรับรองมาตรฐาน” ได้ที่หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ใบสมัครมาตรฐาน มกษ.7432-2558, แบบคำขอเข้าร่วมการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก (active surveillance) สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส, คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ และคู่มือประจำฟาร์ม           

            ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการสมัครเข้าร่วม “โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก” สามารถดาวโหลดแบบคำขอเข้าร่วมการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก (active surveillance) แล้วนำไปสมัครกับศูนย์ฯชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ได้เลย 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Click


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900