หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะการประมง เศรษฐกิจและสังคมชาวประมง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ำจืด

(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม รายงานปัญหาและความเคลื่อนไหวด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืด เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข

(3) จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรประมงในแหลางน้ำจืด ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดให้เหมาะสมต่อสภาพแหล่งน้ำ และท้องถิ่น

(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจสังคม และการจัดการประมงน้ำจืด

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!