บุคลากรกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด


นายฎีกา รัตนชำนอง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวทิพมาส ศรีสมบัติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายโกศล ศรีพุฒินิพนธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวิชมัย โสมจันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายประมวล เอี่ยมอาภรณ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรัตนา ยุติธรรม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายวาฤทธิ์ ลิ้มสุขอ่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางบังอร พันธ์สง่า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

Copyright © 2016-2020 กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

 ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900