โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

ข่าวกิจกรรม


 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

********************

                          กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัด ณ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 รวม 2 วัน ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป   เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   โดยเฉพาะการบริหารงานพัสดุให้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  ต่างๆ เพื่อให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!