โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-24 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

********************

                          กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัด ณ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 รวม 2 วัน ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป   เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   โดยเฉพาะการบริหารงานพัสดุให้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  ต่างๆ เพื่อให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานภายใน.. (801)  ใบลาป่วย ลาพักผ่อน.. (388) การประชุม ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่.. (366) โครงสร้างหน่วยงาน.. (353) แบนเนอร.. (339) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (336) ประมวลภาพกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (333) แบนเนอร.. (315) หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด .. (313) หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร.. (295) หน่วยบูรณแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานโครงการขุดลอก.. (291) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ.. (281) ภารกิจความรับผิดชอบ.. (279) กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง.. (277) สไลด์โชว์5.. (275) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ.. (265) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร.. (246) สไลด์โชว์2.. (236) ประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 .. (227) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”.. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

     ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000