ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร?? 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ้งเน้นการพัฒนาระยะยาวยั่งยืน เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย คือ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการประชาชนด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ และการใช้บัตร Smart Card ยืนยันตัวตนขอรับบริการ

สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สาระสำคัญคือ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร โดยส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการเรียกสำเนาเอกสาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ