ประวัติความเป็นมาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


ประวัติความเป็นมาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานภายในศูนย์


กรมประมงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศจึงสนับสนุนผลักดันให้มีการจัดตั้ง “กองสารสนเทศทรัพยากรประมง” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับกองเพื่อรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของกรมประมง เป็นครั้งแรกในคราวปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในปี พ.ศ. 2540 โดยแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาข้อมูลดาวเทียม กลุ่มวิจัยและพัฒนาข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยโครงสร้างทรัพยากรประมง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประมง ซึ่งได้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมประมง

ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ปรับโครงสร้างของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2545 จึงมีการปรับเปลี่ยนและจัดระบบบริหารหน่วยงานภายในกรมประมงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน ทั้งนี้    ได้กำหนดให้มีหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศทั้งหมดของกรมประมง โดยการนำหน่วยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมไว้ด้วยกันภายใต้ “ศูนย์สารสนเทศ” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยมีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล และกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการกำหนดกรอบโครงสร้างส่วนราชการกรมประมงใหม่ โดยมีการเปลี่ยนชื่อศูนย์สารสนเทศ เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้น โดยยังคงมีภารกิจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายในคงเดิม ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมประมง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนไป  โดยมีโครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ