เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล 

หน่วยงานภายในศูนย์


กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล  0 2561 1596 ภายใน 5017

 

หัวหน้ากลุ่มฯ (นายดำรงค์ เกิดกิจ)                                 0 2940 6276 ภายใน 5108

นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             0 2561 1596 ภายใน 5107

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์            0 2561 1596 ภายใน 5107

นางสาวชันษา สมวงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             0 2561 1596 ภายใน 5107

นางสาวปารวี  แจ่มยิ่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                0 2561 1596 ภายใน 5107

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์         0 2561 1596 ภายใน 5106

นายกิตติชาติ แซจอหอ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์               0 2561 1596 ภายใน 5106

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ