การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 

ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบและถือปฏิบัติดังต่อไป

1. การประกอบอาชีพทางการเกษตร กรณีที่ไม่สามารถปรับช่วงเวลาได้ ต้องทําการเกษตร ในช่วงเวลา เคอร์ฟิว เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอําเภอ หรือตํารวจประจําท้องที่)

2. การขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถดําเนินการได้ พิจารณาได้ตาม "ข้อกําหนด (ฉบับที่ 2)" ที่ระบุ "ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 นาฬิกา ถึง 04:00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็น ... ผลผลิตการเกษตร"

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบการทํางานด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)   224   เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...  126  *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด้...  123  กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย"   118  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  106  กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด...  99  โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”   99  รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง   54  ประชุมชี้แจงให้ชาวประมงได้รับทราบแนวเขตทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์   18  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ร.ล.สุโขทัย   12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน 661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-646943   032-646943   แฟนเพจ