ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง

 ด่านตรวจประมงระยอง


ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง  และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง มีผู้แทนจากสมาคมประมงและผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม รวม ๗๑ คน ณ ห้องประชุมสมาคมประมงระยอง โดยมีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยองเป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็น  ประเด็นจากการประชุมสรุปได้ดังนี้

          ประเด็นความเดือดร้อนด้านการประมง    

          ๑. เสนอให้มีการปรับปรุงระบบ Thai Flagged Catch Certification system ซึ่งเป็นระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย ในส่วนของการอนุมัติสัตว์น้ำขึ้นท่า (Landing Declaration; LD) ควรมีการแจ้งเตือนระบบ (Notification) ให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือทราบ กรณีมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เนื่องจากในระบบดังกล่าว เมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อมูลกลับไปยังท่าเทียบเรือ  ทางเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือจะไม่ทราบว่าข้อมูล LD ที่ส่งไปเพื่อการอนุมัตินั้นถูกส่งกลับมาเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ  เพราะข้อมูลที่ถูกส่งกลับนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายการ LD ลำดับแรกๆ ทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบค้น และเกิดความล่าช้าต่อผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำที่ต้องดำเนินการทำ MCPD

          ๒. เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การอนุมัติ LD โดยใช้เกณฑ์เฉพาะน้ำหนักสัตว์น้ำรวมในรอบการทำการประมงเทียบกับน้ำหนักในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) มีค่าความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ ๒๐ (โดยไม่มีการเทียบกับน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด ๓ ชนิดหลัก)

          ประเด็นความเดือดร้อนด้านอื่นๆ

          ๑. เสนอให้ศูนย์ PIPO (ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ทำตัวอย่างการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ประกอบการประมงรับทราบผ่านทางแอพลิเคชัน Line ของกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันแบบฟอร์มที่ใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการจัดทำเอกสาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการตรวจสอบเรือประมงเข้า - ออก ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565   194   ด่านตรวจประมงระยอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวั...  128    ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่...  121  กรมประมง...เปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีทำการประมงใหม่ (2565-25...  112   ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เ...  108  รายงานผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564   107  การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงระยอง   97  เครื่องมือที่ให้ใช้ทำการประมง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในช่วงปิดอ่าวไทย   93  ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยว...  70  ด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เพื่อ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000     rayongpipo@gmail.com   038-940349   038-940192    แฟนเพจ