ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง

 ด่านตรวจประมงระยอง

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-31  |   ข่าววันที่: 2018-08-31 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง  และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง มีผู้แทนจากสมาคมประมงและผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม รวม ๗๑ คน ณ ห้องประชุมสมาคมประมงระยอง โดยมีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยองเป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็น  ประเด็นจากการประชุมสรุปได้ดังนี้

          ประเด็นความเดือดร้อนด้านการประมง    

          ๑. เสนอให้มีการปรับปรุงระบบ Thai Flagged Catch Certification system ซึ่งเป็นระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย ในส่วนของการอนุมัติสัตว์น้ำขึ้นท่า (Landing Declaration; LD) ควรมีการแจ้งเตือนระบบ (Notification) ให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือทราบ กรณีมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เนื่องจากในระบบดังกล่าว เมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อมูลกลับไปยังท่าเทียบเรือ  ทางเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือจะไม่ทราบว่าข้อมูล LD ที่ส่งไปเพื่อการอนุมัตินั้นถูกส่งกลับมาเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ  เพราะข้อมูลที่ถูกส่งกลับนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายการ LD ลำดับแรกๆ ทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบค้น และเกิดความล่าช้าต่อผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำที่ต้องดำเนินการทำ MCPD

          ๒. เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การอนุมัติ LD โดยใช้เกณฑ์เฉพาะน้ำหนักสัตว์น้ำรวมในรอบการทำการประมงเทียบกับน้ำหนักในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) มีค่าความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ ๒๐ (โดยไม่มีการเทียบกับน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด ๓ ชนิดหลัก)

          ประเด็นความเดือดร้อนด้านอื่นๆ

          ๑. เสนอให้ศูนย์ PIPO (ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ทำตัวอย่างการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ประกอบการประมงรับทราบผ่านทางแอพลิเคชัน Line ของกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันแบบฟอร์มที่ใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการจัดทำเอกสาร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (825)  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง.. (715) วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิ.. (698) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา.. (677) ด่านตรวจประมงระยอง.. (673) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (587) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (581) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1).. (579) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร.. (571) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด.. (570) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล.. (506) หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ร.. (485) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1).. (472) ศจร.รย... (448) ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (426) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (413) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (376) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (373) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค.. (370) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000