ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมประตูสำนักงาน จำนวน ๑ งาน (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ จำนวน ๑ งาน (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการลำเลียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม จำนวน ๑งาน (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ งาน (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ งาน (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุโฆษณา จำนวน ๒ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ งาน (๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องให้อากาศ จำนวน ๑ งาน (๑๘ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔๑ รายการ (๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๕ เมษายน ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลการเงินและบัญชี จำนวน ๑ งาน (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการการเพาะกุ้งขาวสิชล ๑ จำนวน ๑ งาน (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรองฯ จำนวน ๑ งาน (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นครศรีธรรมราช (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองและสาย จำนวน ๑ งาน (๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑รายการ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักข้าราชการเลขที่ ๓๓๑/๓๓ จำนวน ๑ งาน (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๓๓๑/๓๑ จำนวน ๑ งาน (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒๐ ตัน พร้อมโครงหลังคา จำนวน ๑๖ บ่อ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ งาน (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมฯ จำนวน ๑ งาน (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการต่อ พรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส จำนวน ๑ งาน (๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียและผลิตจุลินทรีย์ ปม.๑ฯ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลการบัญชีและการเงิน (๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรองฯ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นศ. (๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาโรงเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน ๑ งาน (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเป่าลม จำนวน ๑ งาน (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒๐ ตัน พร้อมโครงหลังคา จำนวน ๑๖ บ่อ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อหมึกปริ้น จำนวน ๕ รายการ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๑ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการต่อ พรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ งาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อโปรแกรมทดสอบความชำนาญ fluoroquinolone group Quinolone group in Shrimp PT 05-6408 จำนวน ๑ รายการ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมบ่ออนุบาลลูกกุ้งทะเล จำนวน ๑ งาน (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการสอบเทียบครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงานฯ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ฯ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฒบ ๖๒๒๖ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ,ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาบริการพ่นสีฯรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-๑๕๒๖ นศ จำนวน ๑ งาน (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จ้างซ่อมเครื่องปริ้น จำนวน ๑ งาน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้ออาหารสำหรับกุ้ง จำนวน ๒ รายการ (๗ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต จำนวน ๒ รายการ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๔)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการบริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสารตกค้าง จำนวน ๑ งาน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำยาสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อนอเพลียสกุ้งกุลาดำ จำนวน ๑ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อแก๊ส Helium (UHP) (๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำทะเล จำนวน ๑ งาน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จ้างต่อ พรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับกุ้ง จำนวน ๑ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝน จำนวน ๑ งาน (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) จำนวน ๑ เครื่อง (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรอง และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นศ. จำนวน ๑ งาน (๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)

วัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ (25 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (16 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (16 กันยายน 2563)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (14 กันยายน 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (14 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อม/บำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (14 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(8 กันยายน 2563)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (8 กันยายน 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8 กันยายน 2563)

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโปรสเตอร์ จำนวน 1 งาน (31 สิงหาคม 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(26 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (26สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข-๑๕๒๖ จำนวน ๑ งาน (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้ออาหารสำเร็จรูป เบอร์ ๔ จำนวน ๑ รายการ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมสายไฟบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า(24 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 งาน (24 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ง่าน (24 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (24 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อ KAPA๒G Fast Multiplex จำนวน ๑ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนีักงาน จำนวน 2 รายการ(11สิงหาคม2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (11 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน 1 งาน (10 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อน้ำมัน จำนวน ๑ รายการ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฟอร์มต่างๆ จำนวน ๑ งาน (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการต่อพรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (5 สิงหาคม 2563)

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (5 สิงหาคม 2563)

จ้างเหมาบริการต่อพรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (5 สิงหาคม2563)

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง WATER DETECTOR 486 ของเครื่อง HPLC หมายเลข 01-002-00013-00 จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน (29 กรกฎาคม 2563)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (29 กรกฎาคม 2563)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(29 กรกฎาคม 2563)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(29 กรกฎาคม 2563)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๑๑๖๙ จำนวน ๑ งาน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง-๖๕๔๑ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ ๓๓๑/๓ จำนวน ๑ งาน (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานหน่วยตรวจสอบฯ จำนวน ๑ งาน (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฒบ ๖๒๒ต จำนวน ๑ งาน (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาปรับพื้นที่ จำนวน ๑ งาน (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างฯ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำและเครื่องฉีดน้ำแรง จำนวน ๑ งาน (๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อ Methanol HPLC จำนวน ๑ รายการ (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้ออาหารสำหรับกุ้ง จำนวน ๑ รายการ (๒๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จำนวน ๖ รายการ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ รายการ (๙ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมตู้อบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน (๓ เมษายน ๒๕๖๓)

ซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อที่มีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอด้วยเทคนิค conventional PCR จำนวน ๑ รายการ (๓ เมษายน ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) จำนวน ๑ รายการ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน(การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก) (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดบนสำนักงาน บ้านพักรับรองและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นครศรีธรรมราช (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒ งาน (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกรองน้ำ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๑๑ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงกุ้ง จำนวน ๖ รายการ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร พรภัณฑ์สติล ซื้อวัสดุการเกษตร พรภัณฑ์สติล (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน นางรัชนี หัสการ จำนวน ๑ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๙ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอนุบาลลูกกุ้ง จำนวน ๒๐ รายการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วาสนาน้ำดื่ม (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้อสีสำหรับฉีดกุ้ง จำนวน ๒ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จัดซื้ออาหารสำหรับกุ้งทะเล จำนวน ๒ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร วาสนาน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบสำหรับเครื่อง PCR จำนวน ๑ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมระบบไฟแรงสูงและตู้ควบคุมไฟ จำนวน ๓ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบ จำนวน ๘ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อม Lamp ของเครื่อง Detector จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นก-๓๓๑๘ จำนวน ๑ งาน (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ร้านมโนยนต์ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร ร้านมโนยนต์ จำนวน ๗ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร ศิริภัณฑ์ซีเมนต์ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ เชาวลิต วีดีโอ จำนวน ๑ งา (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง มโนยนต์ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อขวดพลาสติกบรรจุจุลินทรีย์พร้อมฝา จำนวน ๒ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง HPLC จำนวน ๑ งาน (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและตู้ควบคุมไฟ จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาสอบเทียบสำหรับเครื่อง PCR จำนวน ๑ รายการ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-๖๕๔๑ จำนวน ๑ รายการ(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กง-๖๕๔๑ จำนวน ๑ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์และตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำหรับฆ่าเชื้อน้ำทะเล จำนวน ๓ รายการ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุการเกษตร (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๑ งาน (๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน...  362   ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poli...  300  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   210  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม...  186  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ...  184  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช เปิดจองพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 ตั้ง...  130  กรมประมง เปิดรายชื่อโรงเพาะฟักกุ้งสิชล 1   111  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเ...  78  กุ้งขาวสิชล 1   63  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120    cf-nakhon@dof.in.th   075536157   075536157   แฟนเพจ