แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)           ด้วยกรมอุตุนิยมวิยาประกาศสิ้นสุฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในช่วงต้นฤดูหนาวลักาณะอาการของประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ไม่มากนักส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น ในระยะต่อไปประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2564 โดยฤดูหนาวจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัด และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO (เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) มีสถานะเป็นภาวะลานีญา และคาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564 จากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 60 ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าสภานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2563/64 มีแนวโน้มเกิดกาขาดแคลนน้ำหากมีการมใช้น้ำในแต่กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ควาใช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกาตรกรที่อาจได้ับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกางป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบด้วยกับ กษ. ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติงานและขอมอบหมายเจ้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการปฎิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุ/ภัยแล้งด้านการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้หากมีความเสียหายขอให้จังหวัดรายงานให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือหรือ E-Mail : Dof.DisasterMC@hotnail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  3. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  775   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   463  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   377  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   317  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  255  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  188  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  146  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   116  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excal) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740