แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 1,358 ครั้ง
 

          ด้วยกรมอุตุนิยมวิยาประกาศสิ้นสุฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในช่วงต้นฤดูหนาวลักาณะอาการของประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ไม่มากนักส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น ในระยะต่อไปประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2564 โดยฤดูหนาวจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัด และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO (เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) มีสถานะเป็นภาวะลานีญา และคาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564 จากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 60 ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าสภานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2563/64 มีแนวโน้มเกิดกาขาดแคลนน้ำหากมีการมใช้น้ำในแต่กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ควาใช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกาตรกรที่อาจได้ับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกางป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบด้วยกับ กษ. ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติงานและขอมอบหมายเจ้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการปฎิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุ/ภัยแล้งด้านการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้หากมีความเสียหายขอให้จังหวัดรายงานให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือหรือ E-Mail : Dof.DisasterMC@hotnail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  3. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (5,012)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (4,058) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,142) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,629) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,562) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,358) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,330) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,284) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,202) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,156)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900