แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)           ด้วยกรมอุตุนิยมวิยาประกาศสิ้นสุฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในช่วงต้นฤดูหนาวลักาณะอาการของประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ไม่มากนักส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น ในระยะต่อไปประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2564 โดยฤดูหนาวจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัด และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO (เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) มีสถานะเป็นภาวะลานีญา และคาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564 จากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 60 ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าสภานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2563/64 มีแนวโน้มเกิดกาขาดแคลนน้ำหากมีการมใช้น้ำในแต่กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ควาใช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกาตรกรที่อาจได้ับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกางป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบด้วยกับ กษ. ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติงานและขอมอบหมายเจ้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการปฎิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุ/ภัยแล้งด้านการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้หากมีความเสียหายขอให้จังหวัดรายงานให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือหรือ E-Mail : Dof.DisasterMC@hotnail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  3. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   339   กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   264  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  256  กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  224  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   168  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  145  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  137  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  107  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740