แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 1,215 ครั้ง
 

          ด้วยกรมอุตุนิยมวิยาประกาศสิ้นสุฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในช่วงต้นฤดูหนาวลักาณะอาการของประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ไม่มากนักส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น ในระยะต่อไปประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2564 โดยฤดูหนาวจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัด และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO (เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) มีสถานะเป็นภาวะลานีญา และคาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564 จากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 60 ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เล็กน้อย จึงคาดการณ์ว่าสภานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2563/64 มีแนวโน้มเกิดกาขาดแคลนน้ำหากมีการมใช้น้ำในแต่กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมการให้ควาใช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกาตรกรที่อาจได้ับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกางป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกอบด้วยกับ กษ. ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติงานและขอมอบหมายเจ้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการปฎิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุ/ภัยแล้งด้านการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้หากมีความเสียหายขอให้จังหวัดรายงานให้กรมประมงทราบโดยด่วนที่สุด ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือหรือ E-Mail : Dof.DisasterMC@hotnail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  3. แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,334)  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,056) # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (1,776) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,374) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,368) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,264) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,228) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,215) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,138) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,053) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง).. (1,051) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี (ครัวเรือนละ 3,000 บาท).. (1,031) ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง).. (1,018) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท.. (1,010) การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 .. (955) การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย.. (890) แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564 (จำนวน 4 จังหวัด).. (885) แจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ครัวเรือนละ 3,000).. (871) การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด.. (856) ขอส่งรายละเอียดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย.. (801)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900