แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


          กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้ท่านโปรดมอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

          1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อปลา บ่อกุง เขตโครงการชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและปรับลดขนาดการผลิตหรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมทั้งสื่อสารสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแนวโน้มความต้องการของตลาดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรที่ปรับตัวและบรรเทาผลกระทบให้ลดลงมากที่สุด และให้ดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/64 โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งกับเกษตรกรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน/ในกระชัง และการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูแล้ง ให้สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีป้องกัน แก้ไข ตลอดจนมีการวางแผนเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่อปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้งสัตว์น้ำ และทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ เพ่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด โดยดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้เพื่อลดเสี่ยงจากแล้งกับเกษตรกรโดยตรงผ่านเวที่กาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผ่านโครงการต่าง ๆ และรวมถึงสื่อต่าง ๆ  ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการตามแบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/64 พร้อมทั้งรายงานผให้กรมประมงทุกวันจันท์ที่ 1 และ 3 ของเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 3

          2. ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดกรมประมวที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามคุณภาพน้ำ และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้พ เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงภัยแล้ง รวมถึงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำในที่รักษาพืชพันธุ์ และโครงการปลาหน้าวัด

          ทั้งนี้ กรมประมงได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดำเนินการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร ติดตามคุณภาพน้ำ เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายให้ประมงจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  สำเนาหนังสือปลัด กษ. เรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แบบรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง ปี 2563/64 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   215  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  205  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   160  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740