การดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 (บัญชีรายชื่อโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 (บัญชีรายชื่อโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า เนื่องจากกรมการข้าวได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบการรับสมัครของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว พบว่ามีเกษตรกรที่ประสบความเสียหายทางด้านประมง แต่ไม่มีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 กรมการข้าวจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรดังกล่าวได้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขของโครงการฯ กรมประมง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทราบต่อไปด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : บัญชีรายชื่อเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ด้านประมง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   408   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   246  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   184  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  155  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740