การดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


           กรมประมงได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ามีจังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม หนองคาย และจังหวัดแพร่ ที่บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการเปิดระบบแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ทางระบบ nature.doae.go.th เพื่อให้จังหวัดสามารถบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ดังนั้น ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ประมงอำเภอ หรือผู้ที่รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินการตามแบบสรุปจำนวนเกษตรกร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   407   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   245  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   181  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  143  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740