ของบกลางช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ (จ.ปัตตานี)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ของบกลางช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ (จ.ปัตตานี) 

ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ


        กรมประมงขอเรียนว่า งบประมาณสำหรับการช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติประจำปี พ.ศ. 2562 คงเหลือจำนวน 33,940 บาท ดังนั้นกรมประมงได้อนุมัติและดำเนินการโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ให้จังหวัดปัตตานีเพื่อนำไปช่วยเหลือเรือประมงมันน้อย อำเภอยะหริ่ง จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้จังหวัดปัตตานีเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมรายงานผลการจ่ายให้กรมประมงทราบ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

ดาวน์โหลดเอกสาร :  หนังสือของบกลางช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ (จ.ปัตตานี)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  746   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   451  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   361  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   311  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  242  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   193  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  137  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  136  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740