การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชัน

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชัน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการดังนี้

      1. ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดสถานการณ์ ให้เร่งสำรวจ ประเมินความเสียหาย และความต้องการความช่วยเหลือของเกษตรกรในพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ที่กำหนด ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันเกิดภัย

      2. ขอให้สำนักงานประมงดำเนินการพร้อมประสานหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคดำเนินการเตรียมป้องกันและแก้ไข โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเผชิญเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   408   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   246  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   184  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  155  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740