การขอรับการช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงที่ประสบภัยพิบัติ

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การขอรับการช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงที่ประสบภัยพิบัติ 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ในฐานกรรมการและเลขานุการฯ มีความประสงค์ขอให้หน่วยงานในสังกัดของท่าน ที่ประสบความเสียหายจากพิบัติและมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ โดยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไป

รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  483   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66   437  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  415  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   286  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  263  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  261   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค...  196  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง ...  189  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   154  การขอรับการช่วยเหลือของหน่วยงานกรมประมงที่ประสบภัยพิบัติ   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740