หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ให้ใช้บังคับ วันที่เกิดภัยตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิมพ์เอกสารหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิดความสะดวกในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร

ดาวน์โหลด คู่มือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรฯ ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1LwFY5voOYMOiyEtsG3XyePil2-KFTHh9https://drive.google.com/drive/folders/1LwFY5voOYMOiyEtsG3XyePil2-KFTHh9

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  477   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66   430  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  414  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   280  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  261  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  258   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค...  195  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง ...  187  เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโนรู)...  153  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740