หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ให้ใช้บังคับ วันที่เกิดภัยตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิมพ์เอกสารหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิดความสะดวกในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร

ดาวน์โหลด คู่มือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรฯ ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1LwFY5voOYMOiyEtsG3XyePil2-KFTHh9https://drive.google.com/drive/folders/1LwFY5voOYMOiyEtsG3XyePil2-KFTHh9

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   407   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   245  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   181  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  143  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740