การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2564

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ตามที่สำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกันและลกความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝน ประกอบด้วย 10 มาตรการ ได้แก่ 1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง  2) บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก  3) ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง เขื่อนระบายน้ำ  4) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน  5) ปรับปรัง แก้ไข สิ่งกีดขวางทางน้ำ  6) ขุดลอกคลองและกำจัดผักตบชวา  7) เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เคร่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝยน้อยกว่าค่าปกติ  8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ  9) สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ และ 10) ติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน 2564 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำหลาก และฝนน้อยกว่าปกติ โดยแบ่งการดำเนินการเป็นระยะ 3 ระยะ คือ  1) การเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดผลกระทบ  2) การเผชิญเหตุ และ  3) การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม โดยมีกลไลการบริหารจัดการสถาณ์ ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (กษ.) ระดับจังหวัด คือ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (จังหวัด) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   421   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   250  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   200  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   194  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  177  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   173  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  162  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  158  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   146  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   141


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740